مقالات و پایان نامه ها

b (2731)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوريدانشگاه علوم و فنون مازندرانپايان نامهمقطع کارشناسي ارشدرشته: مهندسي شيميشبيه سازي CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسيله غشاي الياف توخالي استاد راهنما: دکتر احمد آذرياستاد مشاور: دکتر محمد رضا اميدخواه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2732)

عنوان صفحات سرطان6 درمان سرطان8 گيرنده TrkB وعملکردآن9 Trk B وسرطان11 ساختار Trk B12 سايتهاي اتصال يابنده در رسپتور Trk13 فاکتورهاي نئوروترفيک وعملکرد آنها13 پروتئين BDNFوعملکردآن15 داروهاي مهارکننده Trk B17 پپتيد درماني17 بيوانفورماتيک28 فلوسايتومتري29 Western ادامه مطلب…

By 92, ago