مقالات و پایان نامه ها

b (2769)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته: مهندسي برق قدرت عنوان :کنترل فرکانس سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديد پذير به کمک سيستم ذخيره ساز ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2759)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي توليدات گياهي((M.Sc گرايش: توليد محصولات باغي عنوان: تأثير ريزمغذيها بر عملکرد اسانس سه گونه اکاليپتوس در منطقه سمنان و بررسي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2770)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” مهندسي شيمي – محيط زيست عنوان : مدلسازي رياضي پيل هاي سوختي ميکروبيولوژيکي با هدف توليد انرژي و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2760)

دانشکده علوم پايه گروه زيست شناسي (گرايش علوم گياهي- فيزيولوژي گياهي) بررسي تاثير محلولپاشي نانوکلات پتاسيم بر خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي برگ توتون رقم کوکر 347 از: سمرقند واله اساتيد راهنما: دکتر اکبر نورستهنيا دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2761)

پژوهشکده‌ي علوم بررسي اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلي اتيلن اتصال عرضي شده پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي مهندسي صنايع پليمر نوشين حقيقت جهرمي استاد راهنما دکتر محمد برمر استاد مشاور دکتر شروين احمدي تابستان92 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2762)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشکده کشاورزي بخش گياهپزشکي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته گياهپزشکي گرايش حشره شناسي بررسي روش هاي مختلف عصاره گيري از مراحل مختلف رشدي ميوه و برگ درخت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2763)

دانشکده کشاورزي گروه علوم باغباني پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم باغباني گرايش گياهان دارويي بررسي فاکتورهاي مؤثر در باززايي درون شيشه اي گياه زنيان (Carum copticum L.) اساتيد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2764)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده‌ علوم پايه پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته شيمي گرايش پليمر عنوان رزين‌هاي آلکيدي بر‌پايه‌ي روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌هاي خاک رس اصلاح شده با ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2754)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربايجان دانشكده فني و مهندسي گروه مهندسي برق پايان‌نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي برق-قدرت مدل‌سازي و تحليل اجزاي محدود ژنراتور سنکرون آهنرباي دائم شارمتقاطع نگارش محمدجواد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2744)

تعهدنامهي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاه دانشکده‌ي علوم گروه شيمي كاربردي پايان نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي شيمي فيزيك عنوان: بررسي ساختار الکتروني وخواص ليگاند شيف باز N4S2و كمپلكس‌هاي آن با ادامه مطلب…

By 92, ago