دانشکده آموزش‌هاي الکترونيکي

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته فناوري اطلاعات- تجارت الکترونيک
ارائه روش و معرفي ابزاري براي اشتراک پذيري و فروش الکترونيکي در شرکت‌هاي گاز استاني ( مطالعه موردي شرکت گاز استان يزد)
به کوشش
نسترن تشکر
شماره دانشجويي: 880917
استاد راهنما:
دکتر محمد قاسم زاده
دي ماه 1390
به نام خدا
اظهارنامه
اينجانب نسترن تشکر دانشجوي رشته‌ي مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک دانشكده‌ي آموزش‌هاي الکترونيکي اظهار مي‌كنم كه اين پايان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهايي كه از منابع ديگران استفاده كرده‌ام، نشاني دقيق و مشخصات كامل آن را نوشته‌ام. همچنين اظهار مي‌كنم كه تحقيق و موضوع پايان نامه‌ام تكراري نيست و تعهد مي‌نمايم كه بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده و يا در اختيار غير قرار ندهم. كليه حقوق اين اثر مطابق با آيين نامه مالكيت فكري و معنوي متعلق به دانشگاه شيراز است.
نام ونام خانوادگي : نسترن تشکر
تاريخ و امضا: 7/12/1390
اين پايان نامه با حمايت و پشتيباني شرکت ملي گاز ايران اجرا شده است.
سپاسگزاري
در اينجا شايسته است از استادان ارجمند جناب آقاي دکتر محمد قاسم زاده و جناب آقاي دکتر ولي درهمي، کمال تشکر را داشته باشم. همچنين از مسئولين بخش پژوهش شرکت گاز استان يزد و جناب آقاي مهندس محمد‌جواد زارع، به خاطر راهنمايي و حمايت‌هايشان صميمانه سپاسگزاري کنم.
چكيده
توسعه فناوري اطلاعات در برنامه اصلاح فرايندها، روش‌هاي انجام کار و توسعه فناوري اداري مي‌باشد. ويژگي اصلي آن ارائه خدمات با هزينه کمتر و اثر بخشي بالاتر و خواهان مرتبط ساختن با سهولت همه مردم با دولت است. فرايند اشتراک پذيري گاز در شرکت‌هاي گاز به صورت سنتي انجام مي‌گيرد. مشکلاتي از جمله مراجعات حضوري مکرر، صف‌هاي انتظار و افزونگي مدارک درخواستي و مانند آن، براي مشتريان و حتي خود شرکت گاز ايجاد شده ‌است. فرايند اشتراک پذيري گاز به صورت عملياتي با مراجعات حضوري به سه شرکت نظام مهندسي ساختمان، شرکت نفت و شرکت گاز انجام مي‌شد که سعي کرديم از قابليت هاي فناوري اطلاعات براي مهندسي مجدد فرايند اشتراک پذيري استفاده کنيم و روند کار را از عملکرد محور به فرايند محور تبديل کنيم. به عمليات اشتراک پذيري و فروش گاز به صورت يک تجارت دولت با مردم نگاه شده است و با هدف ارتقاي رضايت مشتري سيستمي الکترونيکي پيشنهاد شده است. ويژگي‌هاي طراحي يک وب سايت مناسب را استخراج کرديم. سپس خصوصيات سيستم تحت وب پيشنهادي، براي اشتراک پذيري گاز در مراکز پيشخوان دولت بررسي شد به طوري که سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز به آن متصل بوده و اطلاعات لازم را وارد نمايد. پس از ثبت کامل اطلاعات، نوع کنتور به صورت خودکار تعيين شود و کارت اشتراک گاز به متقاضيان داده شود. خدمات فروش گاز که در حال حاضر از طريق واحد مشترکين در شرکت گاز انجام مي‌شود، نيز با اين سيستم به صورت الکترونيکي در تمام مراکز پيشخوان دولت انجام گيرد.
كلمات كليدي: اشتراک پذيري، شرکت گاز، فناوري اطلاعات، فروش الکترونيکي، مهندسي مجدد
د
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه 2
1-1 مروري بر قوانين بکارگيري خدمات الکترونيک در سازمان‌ها4
1-2 لزوم بکار گيري فناوري اطلاعات در شرکت گاز5
فصل دوم: پيشينه تحقيق و استخراج ويژگي ها10
2-1 بررسي نمونه کارهاي مرتبط در ايران11
2-2 بررسي چند نمونه در شرکت هاي گاز در کشور‌هاي ديگر15
2-2-1 شرکت گاز کاليفرنياي آمريکا16
2-2-2 شرکت گاز استراليا17
2-2-3 شرکت گاز انگلستان18
فصل سوم: نکات طراحي وب سايت21
فصل چهارم: مفاهيم پياده سازي فناوري اطلاعات31
4-1 مدل تجاري G2C- خدمات دولت به مشتري منفرد32
4-2 مهندسي مجدد35
4-3 بررسي پياده سازي فناوري اطلاعات در شرکت گاز37
فصل پنجم: بررسي روش فعلي و معرفي روشي جديد41
5-1 مهندسي مجدد اشتراک پذيري در شرکت گاز42
5-2 اشتراک پذيري44
ه
5-2-1 فرايند اشتراک پذيري49
5-2-2 روش پيشنهادي براي فرايند اشتراک پذيري52
5-2-2-1 دفاتر پيش‌خوان دولت53
5-2-2-2 دسترسي به نقشه تاييد شده نظام مهندسي و تسويه حساب نفت54
5-2-3 روند کار سيستم پيشنهادي55
5-3 فروش الکترونيکي گاز57
5-3-1 فرايند فروش الکترونيکي گاز58
5-3-2 روش پيشنهادي براي فرايندهاي فروش گاز60
فصل ششم: معرفي ابزار و مشخصات فني سيستم64
6-1 معماري و تکنولوژي پيشنهادي64
6-1-1 معماري سرويس گرا64
6-1-2 تکنولوژي J2EE66
6-2 واسط کاربر67
6-3 ارتباط68
6-3-1 شبکه خصوصي مجازي68
6-4 پايگاه داده69
6-4-1 فضاي درخواستي70
6-4-2 تکنولوژي RAID71
6-5 تعيين مشخصات سخت افزاري71
6-5-1 مشخصات سخت افزاري سرور پيشنهادي73
6-5-2 استفاده از مراکز داده‌ها73
6-6 بررسي قسمت هاي اصلي نرم‌افزار پيشنهادي74
6-7 نحوه ارتباط موثر با مشتري83
6-7-1 بررسي فاکتورهاي انساني84
و
6-7-2 بررسي راه‌هاي ارتباط با مشتري84
فصل هفتم: ارزيابي87
7-1 ارزيابي هزينه89
7-2 ارزيابي سرعت عمل90
7-3 ارزيابي سادگي و راحتي91
7-4 ارزيابي امنيت و کيفيت91
7-5 مزاياي حاصله از سيستم پيشنهادي92
فصل هشتم: نتيجه گيري و پيشنهادات93
منابع95
ز
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول شماره 1 – ويژگي‌هاي يک وب سايت مناسب27
جدول شماره 2 – کد و نام جدول شهرها79
جدول شماره 3 – کد و نوع مصرف80
جدول شماره 4 – تحليل SWOT88
ح
فهرست شکل‌ها
عنوانصفحه
شکل شماره 1 – صفحه اول سايت مخابرات12
شکل شماره 2 – صفحه خدمات سايت مخابرات14
شکل شماره 3 – صفحه خدمات سايت مخابرات14
شکل شماره 4 – صفحه ثبت نام اينترنتي تلفن15
شکل شماره 5 – صفحه پرداخت ثبت نام اينترنتي تلفن15
شکل شماره 6 – صفحه اول سايت شرکت گاز کاليفرنياي آمريکا17
شکل شماره 7 – صفحه اول سايت شرکت گاز استراليا18
شکل شماره 8 – صفحه اول سايت شرکت گاز انگلستان19
شکل شماره 9 – روند اشتراک پذيري در شرکت گاز 45
شکل شماره 10 – روند تاييد نقشه نظام مهندسي46
شکل شماره 11 – روند تسويه حساب نفت47
شکل شماره 12 – نامه تسويه حساب نفت48
شکل شماره 13 – روش پيشنهادي56
شکل شماره 14 – روابط زير سيستم‌ها60
شکل شماره 15 – صفحه اول دموي سيستم پيشنهادي76
شکل شماره 16 – صفحه اشتراک پذيري دموي سيستم پيشنهادي77

ط
فصل اول
فصل اول: مقدمه
در دنياي امروز، اطلاعات نه تنها بعنوان يكي از منابع و دارايي هاي اصلي سازمانها شناخته مي شود، بلكه در حكم وسيله و ابزاري براي مديريت موثر ساير منابع و دارايي‌هاي سازمان (منابع مالي، نيروي انساني و غيره) نيز محسوب شده و لذا از اهميت و ارزش ويژه‌اي در سازمان‌ها برخوردار گشته است. اما اين ارزش تنها در صورتي محقق و دست يافتني خواهد شد كه اطلاعات بتواند در زمان مناسب، در اختيار افراد مناسب قرار گيرد و ارتباطات بصورت مطلوب و بهينه در سازمان برقرار گردد. و از اين رو است كه، فناوري اطلاعات كه زمينه سازي براي انتقال، جابجايي، بكارگيري و مديريت موثر اطلاعات در سازمان مي‌باشد از اهميتي حياتي برخوردار گشته است (Al-Kibsi، 2007).
با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات و گرايش به سمت دولت الکترونيک، شرکت‌هاي دولتي نيز به استفاده از اينترنت روي آوردند. گسترش اينترنت تحولات عميقى در ساختار و مديريت خدمات دولتى به وجود آورده است. هر چند هنوز دولت الکترونيکى در عهد طفوليت خود قرار دارد ولي از هم‌اکنون در مقياس کوچک، پيامدهاى بلند مدت تاثير اينترنت بر خدمات دولتى و تعامل بين مردم و دولت آغاز شده است. مفهوم الکترونيکي شدن فرايند‌‌ها از جمله مفاهيمي است که اخيراً در دستورکار بسياري از سازمان‌هاي دولتي قرار گرفته است. ويژگي اصلي آن ارائه خدمات با هزينه کمتر و اثر بخشي بالاتر است و تسهيل کننده ارتباط بين دولت و مردم و رابط مردم و دولت است. دسترسي سريع، آسان و ارزان به اطلاعات موجب نشر سريع اخبار، رويدادها و ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي در جامعه مي‌شود. از سوي ديگر امکان يادگيري در هر مکان و زمان فارغ از محدوديت‌هاي فعلي، آموزش همه جانبه براي کليه اقشار جامعه را فراهم مي‌آورد. لذا فناوري اطلاعات و ارتباطات و تشکيل جامعه ارتباطي در توسعه فرهنگ جامعه تاثير بسزايي دارد. با استفاده از فناوري اطلاعات کليه نظام‌هاي اداري، تحقيقاتي، قضايي، حکومتي و مانند آن دستخوش تغيير و تحولات شگرفي مي‌گردد به گونه‌اي که امکان مشارکت هر چه بيشتر مردم را در فرايند‌ها فراهم مي‌کند (Reddick، 2005).
عوامل متعددي، زمينه‌هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم مي‌آورند كه همگي ناشي از فناوري و پيشرفته‌تر شدن زندگي بشر است و سازمان‌هاي دولتي براي پاسخ به اين پيشرفته‌گي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد فرايند‌هاي الكترونيكي كنند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
1. رشد فناوري‌هاي جديد و به ويژه فناوري اطلاعات: امروزه، فناوري با نرخ فزاينده و به صورت تصاعدي درحال رشد است.
2. رشد اينترنت و فراگيري عمومي استفاده از آن
3. تغيير انتظارات شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي: انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و سازمان‌هاي دولتي نيز بايد بتوانند پاسخگوي اين نيازها باشند.
4. جهاني شدن: جهاني شدن نيز دولتها را وادار مي‌سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگ‌ها و تمدن‌ها اقدام به تاسيس فرايندهاي الکترونيکي کنند که منجر به دولت الکترونيک مي‌شود و فرايندهاي الکترونيکي را در خدمت رساني‌هاي خود به کار گيرند.
5. اهميت دسترسي سريع به اطلاعات در سازمان‌هاي دولتي: از آنجا كه فرايندها و روندهاي اداري عموماً تكراري و تابع ضابطه هستند، استفاده از رايانه، امكانات منحصر به فردي را براي جمع آوري، كنترل و گزارش‌دهي فوري و به موقع براي مديران فراهم مي آورد و اين امر سازمان‌ها را بر آن داشته كه مبادرت به سرمايه گذاري قابل توجه در اين زمينه كنند (فتحيان، 1387).
در چنين عصري به مديران عالي توصيه مي‌شود دو گام اساسي براي توسعه و کاربرد فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي اصلاح و نوسازي سازمان‌ها و افزايش نقش فعال آنها در جامعة اطلاعاتي بردارند:
گام اول: خودکارسازي و ماشيني کردن اطلاعات براي بهبود فرايندهاي اداري
گام دوم: بهبود فرايندها و اقدام براي اصلاح نظام اداري و رويه‌ها (ساوه دورودي، 1386).
1-1 مروري برقوانين بکارگيري خدمات الکترونيکي در سازمان‌ها
برنامة توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران (تکفا) از تيرماه سال 1381 در قالب قانون بودجة 1381 کل کشور و با تصويب آيين‌‌نامه اجرائي آن در سال 1382، در قالب تصويب‌نامة هيأت وزيران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دبيرخانة شوراي عالي اطلاع‌رساني و کلية دستگاه‌هاي اجرائي کشور به منظور گسترشِ کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور آغاز گرديد. در ماده يک تصويب نامة هيأت وزيران، هدف‌هاي برنامه توسعة فناوري ارتباطات و اطلاعات کشور مورد تأکيد قرار گرفته است و در مادة 3 اين تصويب‌نامه، محورها و برنامه‌هاي هفت‌گانه زير به عنوان اولويت‌هاي برنامة عملياتي فناوري ارتباطات و اطلاعات کشور اعلام گرديده است.
الف- طرح دولت الکترونيکي (سيستم، شبکة مجازي، قانون و امنيت)
ب- طرح گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعة مهارت ديجيتالي نيروي انساني کشور
ج- طرح گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکي
د- طرح کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعة خدمات اجتماعي
ه- طرح کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت
و- طرح گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ، و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه‌اي
ز- طرح توسعة واحدهاي کوچک و متوسط SME فعال در فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ايجاد مراکز رشد و پارک‌هاي فناوري
ماده 37 قانون مديريت خدمات کشوري بيان مي‌کند: دستگاه‌هاي اجرائي موظفند با هدف بهبود کيفيت و کميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط، اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:
1- اطلاع‌رساني الکترونيکي در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مدارکي که متقاضي بايد ارائه نمايد.
2- ارائه فرم‌هاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاي الکترونيکي
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونيکي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه‌هاي اجرايي براي دريافت خدمت.
همچنين ماده 38 قانون مديريت خدمات کشوري بيان مي‌کند: به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدمات رساني الکترونيکي از طريق بخش دولتي و غير دولتي در مراکز شهرستان‌ها ايجاد مي‌گردد. کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند آن دسته از خدماتي که از اين طريق قابل ارائه مي‌باشد را توسط اين مراکز ارائه نمايند. دستور‌العمل اجرايي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.
1-2 لزوم به کار گيري فناوري اطلاعات در شرکت‌ گاز
نياز روزافزون به گاز براي تامين انرژي و سوخت و همينطور ارز حاصل از فروش و صادرات براي سرمايه گذاري و راه اندازي صنايع مادر و زير بنايي در کشور، انديشه تمرکز بخشيدن فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت گاز را تقويت کرد و در اين رابطه طبق اساسنامه قانوني، شرکت ملي گاز ايران به عنوان يکي از چهار شرکت اصلي وابسته به وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران در سال 1344 هجري خورشيدي تاسيس گرديد.
اين شرکت از بدو تأسيس تا کنون متناسب با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور و بهره گيري از گاز به عنوان يکي از منابع مهم در تامين سوخت و توليد انرژي و تحصيل بخشي از ارز مورد نياز تدريجاً با قابليت‌ها و توانمندي‌ها و منابع و امکانات مختلفي از جمله نيروي انساني متخصص و کارآمد با دانش و بينش علمي و نظري و نيز ابزار آلات، تجهيزات و ماشين آلات و کارگاه‌هاي متعدد و متنوع پيشرفته و مدرن براي اجراي عمليات شرکت دست يافته، به طوري که امروز قادر است کليه امور مربوط را مطابق با استانداردهاي معتبر بين المللي قابل قبول راساً انجام دهد.
اکنون شرکت ملي گاز ايران يکي از ده شرکت بزرگ فعال در عرصه گاز در خاورميانه و يکي از چهار شرکت اصلي وزارت نفت با سابقه بيش از 45 سال است که وظيفه تامين بيش از 61 درصد از سوخت مورد نياز کشور را بر عهده دارد. از اين نظر شرکت ملي گاز ايران از جايگاه مهمي در داخل و خارج کشور برخوردار است که به تناسب نيازها و گسترش فعاليت‌هاي خود در داخل و خارج از کشور، نسبت به تغيير ساختار خود اقدام نموده است. اين شرکت ضمن حفظ و تقويت توان خود در ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري، نسبت به جذب نيروهاي متخصص يا با آموزش و به روز رساني توان نيروهاي مجرب اقدام نموده است (سايت شرکت گاز ملي ايران).
مبحث توسعه فناوري اطلاعات از جمله محور‌هاي توسعه در برنامه اصلاح فرايندها، روش‌هاي انجام کار و توسعه فناوري اداري مي‌باشد. هم‌اکنون انقلاب تکنولوژي اطلاعات در حال ايجاد تغيير و دگرگوني در شيوه‌هاي کاري است (پيام تحول اداري،1379). پيشرفت روز افزون فناوري اطلاعات و عرضه فراوان رايانه و دستگاه‌هاي مخابراتي تحول بزرگي در شيوه انجام کارها در اداره‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها پديدآورده است. با بکارگيري فناوري اطلاعات، امروزه هزاران نفر از کارکنان موسسات مختلف به جاي حضور در پشت ميز محل کار، در خانه مي‌مانند و کارها را از طريق رايانه و دستگاه‌هاي مخابراتي خود که متصل به شبکه مي‌باشند انجام مي‌دهند (پيام تحول اداري، 1378).
از اهداف مهم شرکت ملي گاز ايران در دو بخش ملي و بين المللي، اصل رضايت مشتري است. با توجه به ويژگي‌هاي فناوري اطلاعات و مزاياي حاصل از به‌کار‌گيري آن در سازمان‌ها، ويژگي اصلي آن ارائه خدمات با هزينه کمتر و اثر بخشي بالاتر است و تسهيل کننده ارتباط بين دولت و مردم و رابط مردم و دولت است. که همين امر، باعث ارتقاي رضايت مشتري مي‌شود.
با اينکه يکي از اهداف شرکت گاز خصوصي سازي کامل گاز طبيعي کشور است، وليکن همچنان شرکت گاز يک شرکت دولتي است. سيستم‌ها و ابزارهايي كه در حال حاضر در شرکت گاز و ديگر ادارات دولتي براي ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار مي‌گيرند قديمي بوده و روند كار در دستگاهاي دولتي كند است. همچنان الزام به مراجعه حضوري مردم به دستگاه‌هاي اجرايي براي دريافت بعضي خدمت‌ها وجود دارد. اما با توجه به اهدافي كه براي دولت الكترونيكي مورد نظر است، كشور فقط در صورتي در پياده‌سازي مطلوب دولت الكترونيكي موفق مي شود كه سيستم هاي داخلي بخش دولتي، ‌داده ها واطلاعات و ابزارهاي مديريتي با يكديگر هماهنگ و سازگار باشند. ازسوي ديگر در دولت الكترونيكي هدف بر اين است كه به جاي اينكه زمان و منابع را به پيش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهي آن‌ها اختصاص دهيم بتوانيم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشكلات، بررسي و ارايه راه حل‌هاي شاخص و خدمات‌دهي مستقيم به استفاده‌كنندگان خدمات دولتي اختصاص دهيم. پس لازم است، قبل از بکارگيري روش‌ها و ابزارها، مسئله مورد نظر تحليل شود.
هرچه دولت منابع بيشتر و سرويس هاي متنوع تري را ازطريق شبكه به شهروندان ارايه دهد، ‌نياز به وجود يك سامانه دو سويه ارائه خدمات، ‌بيشتر آشكار مي شود. اين سيستم دو سويه علاوه بر وادار كردن شهروندان به بهره گيري از شبكه براي دريافت خدمات از دولت، سبب مي شود كه سطح مهارت‌ها و فرهنگ جامعه اطلاعاتي نيز ارتقا يابد. چنانچه فرايند هاي الکترونيکي سازمان‌هاي دولتي به درستي طراحي و راه‌اندازي شود، شهروندان مي‌توانند به سهولت به همه خدمات و اطلاعات که مورد نيازشان است دسترسي يابند. ضمنا همه تعاملات مالي مي‌تواند از طريق اينترنت صورت پذيرد(کرباسي، 1386).
از آنجايي که شرکت گاز يک سازمان دولتي محسوب مي‌شود، اشتراک پذيري الکترونيکي و فروش الکترونيکي گاز جزو مدل تجاري خدمات دولت به مشتري منفرد محسوب مي‌شود که در مقوله فناوري اطلاعات بدان G2C1 مي‌گويند. ما از اين ديدگاه به مسئله نگاه کرديم. با بکار‌گيري فرايند‌هاي الکترونيکي در شرکت‌ها و ادارات دولتي، گامي موثر در تحقق دولت الکترونيک برداشته مي‌شود.
در اين مقدمه لزوم بکار گيري فناوري اطلاعات در سازمان‌ها، بخصوص سازمان‌هاي دولتي ذکر شد، با بيان مفاد قانوني که بر الکترونيکي کردن خدمات دولتي تاکيد داشت، اهميت موضوع روشن شد. دلايلي نيز براي رو‌ آوردن سازمان‌هاي دولتي به فرايند‌هاي الکترونيکي بر شمرده شد. اولين قدم در شروع تحليل يک کار، استفاده از تجربيات ديگران در آن زمينه است. فروش الکترونيکي در شرکت‌ها، امر چندان تازه‌اي نيست و بسياري از فروشگاه‌ها و سازمان‌ها کالا و يا خدمات خود را به صورت الکترونيکي عرضه مي‌کنند. با اينکه ديگران اين کار را شروع کرده‌اند و به مزاياي حاصل از آن رسيده‌اند، اما همچنان شايسته است که اين تحليل و معرفي ابزار و روش براي فروش الکترونيکي گاز ارائه گردد زيرا روال کاري در اينجا متفاوت است. شرکت گاز يک شرکت دولتي محسوب مي‌شود و در امر فروش گاز و خدمات آن بي‌رقيب است. معمولا ديگر شرکت و فروشگاه‌ها هدف خود را از فروش و خدمات الکترونيکي، بر جذب مشتري و بازاريابي بيشتر پايه‌ريزي مي‌کنند، حال اينکه با بي‌رقيب بودن شرکت گاز در خدمت رساني امور مربوط به گاز رساني، اين مسئله مطرح نمي‌شود و اين شرکت در جهت ارتقاي رضايت مشتري مي‌کوشد. لذا معرفي ابزار و روشي مناسب در خدمات الکترونيکي را مي‌طلبد.
ساختار گزارش به شرح زير است:
در فصل بعدي به پيشينه از کارهاي مرتبط در زمينه مورد تحقيق پرداخته مي‌شود و ويژگي‌هايي از وب سايت‌هاي آن‌ها بيان مي‌گردد. در فصل سوم نکاتي براي طراحي مناسب يک وب سايت ذکر مي‌شود. در فصل چهارم پياده‌سازي فناوري اطلاعات در شرکت گاز با توجه به مفاهيم ‌‌G2C و مهندسي مجدد، شرح داده مي‌شود. در فصل پنجم مسئله مورد تحقيق به صورت کامل شرح داده مي‌شود، نقاط ضعف آن ذکر شده و به معرفي روشي جديد براي اشتراک پذيري و فروش الکترونيکي پرداخته مي‌شود. در فصل ششم ابزار مورد نياز که همان سخت افزار لازم براي پياده سازي سيستم پيشنهادي است معرفي مي‌گردد. در فصل هفتم به ازريابي روش جديد مي‌پردازيم و در فصل جمع بندي صورت گرفته و پيشنهاداتي جهت کار آيندگان مطرح مي‌شود.
فصل دوم
فصل دوم: پيشينه تحقيق و استخراج ويژگي‌ها
روند شكل‌گيرى فرايندهاي الکترونيکي در سازمان‌هاي دولتي بدين گونه آغاز شد كه در طول نيمه دوم دهه ???? بخش خصوصى كشور آمريكا مسئول ايجاد دولت الكترونيكى شد. وجود شبكه جهانى گسترده اينترنت به شكل گيرى برخى اقدام‌هاى تجارى در شركت‌ها منجر شد و نتايج خوب و قابل سنجشى نيز از اين اقدام‌ها حاصل آمد. يكى از مهمترين اين نتايج افزايش اثربخشى كاركنان در سازمان‌ها بود، به گونه اى كه در بازده كارى آنها افزايش قابل ملاحظه اى به وجود آمد. به عنوان نمونه در سال ???? ميانگين بازده كارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزايش يافت. هنگامى كه فناورى وب جهانى در اكثر بخش‌هاى خصوصى به كار گرفته شد، دولت از اين حركت عقب ماند، لذا توجه دولت و سازمان‌هاي به اين مسأله معطوف شد كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيك بسيار آسان تر خواهد بود.
وينتون سرف2كه به عنوان يكى از پايه‌گذاران وب جهانى مشهور شده است اين پيشنهاد را به دولت‌ها داد كه “لطفاً از فناورى IT استفاده كنيد. اجازه دهيد كه خدمات تان بيشتر در دسترس باشد، همچنين هرگز از فناورى اينترنت نهراسيد اما هميشه براى آن برنامه‌ريزى كنيد”. لذا شهر گولدن3 به نياز اين استراتژى پى برد و در سال ???? برنامه ريزى استراتژيك براى پايه‌گذارى دولت الكترونيكي در سازمان‌هاي دولتي اين شهر آغاز شد (فتحيان و همکاران، 1387). به هرحال اکنون تقريبا سازمان‌هاي دولتي همه کشور‌ها متوجه شده‌اند که بهره‌گيري از امكانات الكترونيكي مي تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتي به شهروندان شود و امكان استفاده و دسترسي برابر كليه شهروندان، تعامل اثربخش‌تر با طرف‌هاي درگير و تسهيل خدمت رساني را فراهم آورد و درمجموع، به ايجاد مديريت دولتي اثر بخش‌تر منجر شود.
ايران در خصوص تشكيل دولت الكترونيك در مقايسه با كشورهاي اروپايي 3 سال ديرتر اقدام كرده است ولي از آنجا كه هم‌اکنون بحث سياست، تكنولوژي و قدرت به همديگر نزديك شده اند فناوري اطلاعات مناسب ترين ابزار براي سلطه در جهان مدرن است و اگر سازماني از آن بهره مند نباشد، بايد ارتباط خود را با دنياي اطراف قطع كند. براي رسيدن به چنين تحولي در سازمان‌ها توجه به کارهاي سازمان‌هاي مشابه خارجي مي تواند ابزار مناسب براي شروع اين امر را در اختيار جامعه اطلاعاتي قرار دهد.
2-1 بررسي نمونه کارهاي مرتبط در ايران
براي معرفي ابزار و روش‌هاي فروش الکترونيکي مي‌توان به نمونه‌هايي در کشور خودمان اشاره کرد، بسياري از نمونه‌ها به عنوان فروشگاه اينترنتي فعاليت مي‌کنند که چون با روال کاري و خدماتي شرکت گاز تفاوت بسياري دارند ذکر آن‌ها جالب توجه نيست. از بين شرکت‌هاي بزرگ مي‌‌توان به شرکت ايران خودرو و سايپا اشاره کرد. در شرکت ايران خودرو و سايپا چند وقتي است که فروش الكترونيكي خودرو انجام مي‌شود و مردم مي‌توانند در هر کجا سفارش دهند و خودرو مورد نظرشان را انتخاب كنند و سپس در محل تحويل بگيرند. طرح آينده در اين زمينه مكانيزه كردن كامل سيستم فروش است كه با كاهش حجم كاري كه با فروش الكترونيكي انجام مي‌شود، تمركز واحد فروش بيشتر بر روي بازاريابي محصولات خواهد بود (فروش الکترونيکي محصولات ايران خودرو، فروش الکترونيکي محصولات سايپا). در وب سايت اين دو شرکت‌ مي‌توان نوع و رنگ دلخواه براي ماشين را انتخاب کرد. براي خريد، ثبت مشخصات براي مالک آن و پرداخت وجه آن لازم است.
از بين ديگر شرکت‌هاي بزرگ، خدمات الکترونيکي شرکت مخابرات تهران قابل توجه است. شرکت مخابرات تهران در پروژه اي تحت عنوان پرتال سازماني شرکت مخابرات استان تهران، راهي به سوي دولت الکترونيک، خدمات الکترونيکي مختلفي به مشتريان و کارمندان ارائه مي‌دهد مانند درخواست تلفن ثابت (با انواع واگذاري)، درخواست دايري يا قطع انواع سرويس ويژه، درخواست تعويض شماره، درخواست کشف مزاحم، مشاهده ريز مکالمات، پرداخت صورت حساب ها، درخواست خط خصوصي و ديتا، استخدام و جذب نيرو و مانند آن را به صورت الکترونيکي انجام مي‌دهد ( شرکت مخابرات استان تهران).
با يک مقايسه کلي در نحوه اشتراک پذيري شرکت گاز با ثبت نام تلفن در شرکت مخابرات استان تهران، مي‌توان قسمت‌هايي را مشترک دانست. از آنجايي که هم اکنون شرکت مخابرات استان تهران ثبت نام تلفن ثابت را به صورت اينترنتي انجام مي‌هد، مي‌توان از ويژگي‌هاي اين ثبت نام اينترنتي، خصوصياتي را براي اشتراک پذيري الکترونيکي گاز استخراج کرد.

شکل شماره 1 نمايي از صفحه اول وب سايت شرکت مخابرات استان تهران است. از نکات قابل توجه در وب سايت اين شرکت مي‌توان به نحوه طراحي صفحه اصلي آن اشاره کرد. کاربران به راحتي مي‌توانند هدف مورد نظر خود را که مي‌تواند يکي از سه گزينه پيشنهادي خدمات آنلاين، پيام آنلاين يا ارتباط با شرکت باشد را انتخاب کنند. در قسمت ارتباط آدرس، تلفن، فکس و ايميل از راه‌هاي ارتباطي آمده است. در قسمت پيام آنلاين، که به قسمت روابط عمومي ‌ شرکت مخابرات استان تهران مربوط است، اطلاعيه ها، آگهي‌ها، پيام‌ها و مانند آن آمده است. قسمت خدمات آنلاين نيز نوع خدمت مورد نظر و نحوه استفاده از آن را در بر دارد.
همانطور که در شکل شماره 2 مشاهده مي‌شود، گروهي از خدمات آنلاين ارائه شده در اين وب سايت، نيازي به عضويت در سايت ندارد، در حالي که براي گروهي از خدمات حتما کاربر بايد قبلا ثبت نام کرده باشد. هرچند روند ثبت نام در سايت نيز ساده است.
در اين سايت به به بررسي ابزارها و روش‌هاي ثبت نام اينترنتي تلفن ثابت دقت کرديم تا بتوان از ويژگي‌هاي آن در اشتراک پذيري گاز، استفاده کرد.
همانطور که در شکل‌هاي شماره 3 و 4 مشخص است، اين شرکت براي ثبت نام اينترنتي تلفن، اطلاعات محل نصب اطلاعات خريدار و اطلاعات تماس با خريدار را درخواست دارد ولي مدرکي جهت تاييد اين مشخصات لازم نيست. از آنجايي که اشتراک پذيري گاز يک پيمان است و جنبه حقوقي نيز دارد، براي عقد آن لازم به ارائه مدارک شناسايي و تاييده نقشه لوله کشي است.
اين سايت کليه اطلاعات مورد نياز را به صورت فيلد متني از کاربر مي‌گيرد، البته در زير آن مثالي از نحوه درست پر کردن اطلاعات آمده است. فيلدهايي که پر کردن آن‌ها اجباري است با ستاره مشخص شده اند و در صورت خالي بودن در مرحله اخر خطا مي‌دهند.
پرداخت الکترونيکي نيز در انتهاي همين صفحه انجام ‌مي‌شود.
2-2 بررسي چند نمونه در شرکت‌هاي گاز در کشورهاي ديگر
جهت پيدا کردن ويژگي‌ سيستم‌هاي الکترونيکي مناسب در امر اشتراک پذيري و فروش گاز، به بررسي ابزارها و روش‌هاي اشتراک پذيري و فروش گاز در نمونه‌هاي خارجي پرداختيم. بدين منظور به خصوصيات و ويژگي‌هاي وب سايت‌هاي سه کشور با سابقه در امر فروش الکترونيکي دقت شد. وب سايت شرکت‌هاي گاز را در کشورهاي آمريکا، انگلستان و استراليا بررسي کرديم. همان‌گونه که انتظار مي‌رفت اين سه کشور براي اشتراک پذيري و فروش گاز از طريق وب سايت‌هاي خود عمل مي‌کنند و کليه مراحل اشتراک‌پذيري و فروش گاز را به روش الکترونيکي انجام مي‌دهند. با بررسي وب سايت‌هاي گاز در کشورهاي ياد شده، در نحوه طراحي سايت و روند اشتراک پذيريشان دقت شد و فاکتورهايي از آن‌ها استخراج گرديد.
2-2-1 شرکت گاز کاليفرنياي آمريکا
شرکت گاز کاليفرنياي جنوبي، يک شرکت تابعه از شرکت بزرگتر سمپرا4 است. اهالي شهر کاليفرنياي آمريکا مي‌توانند کليه خدمات مربوط به شرکت گاز را به صورت آنلاين سفارش دهند.
در اين سايت منوهاي اصلي در قسمت بالاي سايت براي مصارف خانگي، تجاري وجود دارد. لينکي براي استفاده از سرويس‌هاي خدماتي اين شرکت نيز در سايت قرار دارد. با کليک بر روي اين سرويس‌ها، زير گزينه‌هاي مرتبط به آن باز مي‌شود، که شامل ثبت نام براي اشتراک پذيري گاز و نيز سرويس هاي خدماتي ديگر است.
اطلاعات خواسته شده براي ثبت‌نام و اشتراک پذيري در صفحه‌هاي مختلفي به صورت جداگانه گرفته مي‌شود و با يک کليک next به صفحه بعدي مي‌رود. مي‌توان از اين سايت صورت‌حساب گاز مصرفي را به صورت آنلاين پرداخت کرد. هر کاربر حساب5 مخصوص به خود دارد که با ثبت نام در سايت نام کاربري و رمز عبوري به وي تعلق مي‌گيرد تا در مراجعات بعدي از آن استفاده کند.
2-2-2 شرکت گاز استراليا
شرکت گاز استراليا، گروهي از خدمات شرکت برق را نيز شامل مي‌شود. اين وب‌ سايت با شعار Energy in Action تمام مراحل فروش الکترونيکي و اشتراک پذيري را انجام مي‌دهد.
ثبت نام، پرداخت قبوض، اعلام تغيير آدرس و اطلاعاتي براي مصرف درست انرژي و مانند آن از جمله خدمات آنلاين اين سايت به شمار مي‌رود. منو هاي بزرگي با آيکن هاي مرتبط سمت راست سايت قرار دارد که يکي از آنها جهت شروع روند اشتراک پذيري است. هر کاربر براي بهره‌مندي از خدمات لازم است در سايت ثبت نام کند و لينکي به ايميل وي براي فعال سازي پروفايل ثبت نام، ارسال مي شود. . اطلاعات خواسته شده براي ثبت نام و اشتراک پذيري به بخش هايي تقسيم شده و هر فيلد مربوطه در قسمت خودش قرار دارد، مانند اطلاعات شخصي (نام و شماره ID.)، اطلاعات پستي (مانند آدرس و تلفن ) و اطلاعات انرژي مصرفي.

2-2-3 شرکت گاز انگلستان
شرکت‌هاي گاز در انگلستان کاملا به صورت خصوصي درآمده‌اند و اين باعث به‌ وجود آمدن رقابت و خدمات مختلف مي‌شود. در بسياري از کشورها چون انگلستان، اسپانيا، ايتاليا، کانادا و مانند آن فروش گاز از حالت انحصاري براي يم شرکت ملي گاز به بخش خصوصي واگذار شده است. منظور از خدمات مختلف در اين شرکت‌ها ارائه سرويس‌ها در زمان‌هاي متفاوت و با نرخ‌هاي مختلف است. همچنين تسهيلاتي را هر شرکت براي متقاضيان خويش ايجاد مي‌کند. ما معروف ترين شرکت گاز انگلستان به نام British Gas را انتخاب کرديم.
در سايت آن لينکي براي محصولات و سرويس‌ها در منوي بالايي قرار دارد و نيز ثبت نام براي اشتراک پذيري در قسمت سمت راست سايت مشخص است. در قسمت محصولات و سرويس‌ها، گاز و برق، هر دو موجود است و مي‌توان قيمت ها و شرايط مختلف را ديد و اطلاعاتي در رابطه با آن کسب کرد. قسمت قابل توجه اينکه براي ثبت نام از پروتکل امن https استفاده مي‌کند و بنابراين امنيت اطلاعات بيشتري در حين ثبت نام و پرداخت ها حس مي‌شود.
فصل سوم
فصل سوم: نکات طراحي وب سايت مناسب
يک وب سايت 24 ساعت روز و 365 روز سال فعال است و کالا و خدمات سازمان‌ را معرفي مي‌کند. با طراحي مناسب يک وب سايت مي‌توان به اهداف سازمان دست يافت. در جهت مسئله مورد تحقيق و با توجه به اين‌که شرکت‌هاي گاز در ايران فعلا بدون رقيب فعاليت دارند، توجه به ارائه بهتر اطلاعات، تعاملات بيشتر و ارتقاي رضايت مشتريان از جمله اهداف مورد توجه در طراحي وب سايت‌ شرکت گاز است. موارد کاربرد‌پذيري بسياري توسط طراحان حرفه‌اي سايت‌ها ذکر شده‌اند. اين موارد آنقدر گسترده است که امروزه تبديل به يک تخصص و علم شده است. با اين حال تعدادي از آن‌ها، با توجه به نحوه طراحي سه سايت مرتبط ذکر شده در قبل، شرکت گاز انگستان، استراليا و کاليفرنياي جنوبي آمريکا، مورد توجه قرار گرفت که در زير ذکر مي‌شود.
* قيافه سايت6
مهم‌ترين صفحه هر وب سايت، صفحه اول (خانه) مي باشد. اين صفحه يک عامل مهم براي کاربران جهت مشاهده ساير بخش‌ها و صفحات وب سايت مي باشد.
سايت شرکت گاز کاليفرنياي جنوبي آمريکا از صفحه اول به عنوان يک صفحه بزرگ تبليغاتي استفاده مي کند. هر سه سايت تصاوير کم حجمي دارند اما سايت شرکت گاز استراليا و انگلستان در پايين صفحه اصلي خود کليه لينک‌ها را به صورت متني7 نيز شامل شده اند..
در بالاي همه صفحات سايت‌ها لوگو وجود دارد که با کليک بر روي آن به صفحه اصلي مي‌رود. بايد طول وعرض صفحات استاندارد باشد و در انواع مانيتورها و مرورگرها به هم نريزد. نکته قابل توجه در اين بررسي اين بود که سايت شرکت گاز انگلستان با مرورگر اينترنت اکسپلورر 5 نيز سازگار بود. كليه مطالب مهم وسرفصل‌ها بافرم bold و رنگي متفاوت نشان داده شود. بهتر است رنگ فونت تيره بر پيش‌زمينه روشن استفاده شود تا چشم بيننده سايت را آزار ندهد. منوي اصلي درهمه صفحات قابل روئيت و استفاده ‌باشد.
* تکنولوژي‌هاي مورد استفاده
سايت شرکت گاز آمريکا و انگلستان از تکنولوژي‌هاي PHP، MYSQL، CSS، HTML استفاده کرده اند. براي سرعت بيشتر صفحات در منوهاي مختلف سايت شرکت گاز آمريکا از AJAX نيز بهره برده است. سايت شرکت گاز استراليا از تکنولوژي ASP، SQL SERVER و CSS استفاده کرده است. در زمينه احراز صحت مود مهمي چون آدرس از امکانات سيستم نقشه‌اي استفاده کرده است. بدين صورت که آدرس ملک داده شده، با نوع گاز مورد احتياج مصرفي و شماره تلفن به صورت اتواتيک با وارد کردن آدرس باهم کنترل مي‌گردد و در صورت مغايرت اجازه ادامه کار وجود ندارد تا مغايرت رفع شود.
* فيلد هاي دريافت کننده داده‌هاي متقاضيان
– فيلد هاي متني
پس از پر کردن textbox هاي لازم چک کردن ‌‌آن‌ها در دو وقت انجام مي‌شود:
1. چک کردن اطلاعات پر شده در همان لحظه پر شدن
2. چک کردن اطلاعات پر شده در آخر فرم پس از زدن دکمه next
در سايت شرکت گاز کاليفرنياي آمريکا مثالي از نحوه پرکردن به صورت درست نيز وجود دارد و نيز در صورت لزوم توضيحات لازم ارائه مي‌شود، مثل حرف جداکننده بين آدرس و يا نحوه درست نوشتن تلفن (با کد شهر و يا بدون کد). و هر سه سايت پس از پر کردن هر صفحه اطلاعات وارد شده را چک مي‌کند.
– تاريخ
در دو سايت شرکت گاز انگلستان و کاليفرنيا که نياز به وارد کردن تاريخ بود، اين امکان هم به صورت دستي فراهم شده بود و هم به صورت کامپوننت تاريخ، که با کليک بر روي روز مشخص، آن تاريخ را در فيلد مربوطه پر مي‌کرد.
نکته قابل توجه اين‌که در آنها ، تاريخ‌هايي خيلي قبل و نيز تاريخ‌هاي آينده در تقويم سايت موجود نبود.
– آدرس
به طور کلي چند مدل آدرس دهي در سايت ها وجود داشت:
1. به صورت فيلد متني بزرگ، که در آن آدرس بايد به صورت کامل بايد تايپ شود، البته معمولا نحوه درست پرکردن آن‌ها توضيح داده شده و يا مثالي از آن وجود دارد.
2. به صورت فيلدهاي کوچک متني که هر قسمت آدرس مثل کوچه و خيابان و مانند آن را بايد جدا جدا تايپ کرد.
گرفتن آدرس در سايت شرکت گاز کاليفرنياي آمريکا به صورت فيلد متني بزرگ بود، البته مثالي از نحوه پرکردن فيلد متني در زير فيلد به صورت کمرنگ‌‌تر وجود دارد. همچنين در اين سايت با توجه به آدرس داده شده آن مورد روي نقشه google جستجو مي‌شود و درستي آن مورد تاييد قرار مي‌گيرد، و اگر نادرست بود آدرس مشابه پيشنهاد مي‌شود. در همان سايت حتي مورد مصرف (تجاري يا خانگي) نيز باتوجه به آدرس داده شده تعيين مي‌گردد.
در سايت شرکت گاز انگلستان وارد کردن کدپستي از موارد اجباري است و بر اساس آن درستي آدرس وارد شده تشخيص داده مي‌شود.
– شماره تلفن
در هر سه سايت فيلدهايي که براي تايپ شماره تلفن در نظر گرفته است امکان تايپ حروف و کاراکترهاي غير عددي را ندارد. قبل از تايپ شماره تلفن با تعيين شهر و ايالت پيش شماره مشخص مي‌شود و لازم به تايپ آن نيست.
تعداد شماره‌هاي قابل تايپ نيز در فيلد محدود شده که بر اساس تعداد عددهاي موجود در شماره تلفن هر شهر يا کشور است.
* نظرات کاربران
معمولا در سايت‌هاي فروشگاهي براي انتخاب بهتر محصولات توسط کاربران، مقايسه‌اي بين آن‌ها وجود دارد. ولي در سايت شرکت‌هايي که يک خدمت يا کالا را عرضه مي‌کنند نظر کاربران نتيجه‌اي ندارد. در هيچکدام از سايت‌هاي شرکت‌هاي گاز مورد بحث نيز نظرات کاربران از سرويس دهي يا محصولات شرکت وجود ندارد.
* سوالات متداول، ارتباط زنده و راهنماها
وجود پاسخ سوالات متداول در رابطه با نحوه عرضه خدمات، نحوه پيگيري و يا مشکلات احتمالي ضروري به نظر مي‌رسد. در هر سه مذکور نيز در قسمتي سوالات متداول8 وجود دارد و نيز در بخش ارتباط با سايت مي‌توان سوالات را پرسيد و جواب‌ها را در ايميل دريافت کرد. ارتباط زنده به صورت چت متني يا صوتي نيز از امکاناتي است که مي‌تواند به سوالات و مشکلات مشتريان به بهترين نحوه پاسخ دهد. اما در اين سه سايت مورد بررسي اين امکان فراهم نبود.
يکي از مهمترين بخش‌هاي يک سايت راهنماي استفاده از خدمات سايت است. راهنماها به صورت کامل در لينک‌هايي در هر سه سايت مذکور وجود دارد و به صورت فايلي با فرمت pdf براي دانلود و يا مطالعه در سايت وجود دارد. در بعضي مکان‌ها نيز با قرارگيري موس بر روي فيلدها يا گزينه‌ها، راهنماها در قالب tooltip وجود دارد.
* دسترسي به صفحه قبل و استفاده از back در مرورگر
اين امکان يعني اين‌که علاوه بر دکمه next دکمه back نيز وجود داشته باشد و با زدن دکمهbackward در مرورگر نيز صفحه قبل به صورت پر شده نمايش داده ‌شود و اطلاعات حفظ مي‌شود. اين نشان مي‌دهد که در هر مرحله اي امکان انصراف وجود دارد؛ متنها بعد از پرداخت بايد مراحل قانوني باز پس گيري وجه پرداخت شده طي شود.
* تائيد ايميل و شماره تلفن
اطمينان از درستي ايميل و شماره تلفن، در بسياري از سايت‌هاي فروشگاهي و خدماتي براي ارتباط با مشتري لازم است.
در سايت شرکت گاز استراليا براي تائيد ايميل لينکي به ايميل وارد شده در فرم ارسال مي‌شود و با کليک بر روي آن پروفايل کاربر در سايت فعال مي‌گردد. اين مورد بايد براي تاييد صحت اطلاعات وارد شده را مي‌رساند که در ابزار پيشنهادي در فصل—- مورد توجه قرار گرفته است.
در سايت شرکت گاز انگلستان براي تاييد شماره موبايل، شماره ايقیمت: تومان


پاسخ دهید